Sondazhet dhe Kur të Përdorni Një

A sondazh është një mjet i mbledhjes së të dhënave që përdoret për të mbledhur informacion rreth individëve. Sondazhet përdoren zakonisht në hulumtimin e psikologjisë për të mbledhur të dhënat e vetë-raportit nga pjesëmarrësit e studimit. Një studim mund të përqëndrohet në informacionin faktik rreth individëve, ose mund të synojë të marrë mendimet e marrësve të anketës.

Pra, pse psikologët zgjedhin të përdorin sondazhe aq shpesh në kërkimin e psikologjisë?

Sondazhet janë një nga mjetet më të zakonshme të hulumtimit, sepse ato mund të shfrytëzohen për të mbledhur të dhëna dhe për të përshkruar fenomenet natyrore që ekzistojnë në botën reale. Ofrojnë hulumtuesit një mënyrë për të mbledhur një sasi të madhe informacioni në një mënyrë relativisht të shpejtë dhe të lehtë. Një numër i madh përgjigjesh mund të merren mjaft shpejt, gjë që u lejon shkencëtarëve të punojnë me shumë të dhëna.

Si përdoren hulumtimet në hulumtimin e psikologjisë?

Një sondazh mund të përdoret për të hetuar karakteristikat, sjelljet ose mendimet e një grupi njerëzish. Këto mjete kërkimore mund të përdoren për të bërë pyetje rreth informacionit demografik mbi karakteristikat si gjinia, feja, përkatësia etnike dhe të ardhurat. Ata gjithashtu mund të mbledhin informacion mbi përvojat, mendimet dhe madje skenarët hipotetik. Për shembull, hulumtuesit mund t'i paraqesin njerëzit me një skenar të mundshëm dhe pastaj t'i pyesin se si mund të përgjigjen në atë situatë.

Si veprojnë hulumtuesit për mbledhjen e informacionit duke përdorur sondazhe? Një sondazh mund të administrohet në disa mënyra të ndryshme. Në një metodë të njohur si një intervistë e strukturuar, hulumtuesi pyet çdo pjesëmarrësi pyetjet. Në metodën tjetër të njohur si një pyetësor, pjesëmarrësi plotëson anketën në vete.

Ju ndoshta keni marrë shumë anketa të ndryshme në të kaluarën, edhe pse metoda e pyetësorit ka tendencë të jetë më e zakonshme.

Sondazhet përgjithësisht janë të standardizuara për të siguruar që ato të kenë besueshmëri dhe vlefshmëri . Standardizimi është gjithashtu i rëndësishëm në mënyrë që rezultatet të mund të përgjithësohen në popullatën më të madhe.

Avantazhet e përdorimit të Sondazheve

Një nga përfitimet e mëdha të përdorimit të sondazheve në hulumtimin psikologjik është se ato u lejojnë hulumtuesve të mbledhin një sasi të madhe të të dhënave relativisht shpejt dhe me çmim të ulët. Një sondazh mund të administrohet si një intervistë e strukturuar ose si një masë e vetë-raportit dhe të dhënat mund të mblidhen personalisht, nëpërmjet telefonit ose në një kompjuter.

Disavantazhet e përdorimit të Sondazheve

Një problem potencial me anketat me shkrim është paragjykimi i mospërputhjes. Ekspertët sugjerojnë se normat e kthimit prej 85 për qind ose më shumë konsiderohen të shkëlqyera, por çdo gjë nën 60 për qind mund të ketë një ndikim të rëndë në përfaqësimin e mostrës.

Llojet e mbledhjes së të dhënave të anketës

Sondazhet mund të zbatohen në shumë mënyra të ndryshme.

Shanset janë të mira që ju keni marrë pjesë në një sërë anketash të ndryshme hulumtuese të tregut në të kaluarën.

Disa nga mënyrat më të zakonshme për të administruar sondazhet përfshijnë:

> Burimet:

> Coon, D., & Mitterer, J. Hyrje në Psikologji: Gateways në Mendje dhe Sjellje. Belmont, CA: Mësim Cengage; 2010.

> Goodwin, CJ Research në Psikologji: Metodat dhe Dizajn. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2010.

> Nicholas, L .. Hyrje në Psikologji. Qyteti Cape Town: Juta and Company Ltd; 2008.