Teoritë kryesore të lidershipit

Tetë Teoritë Kryesore të Lidershipit

Teoritë e lidershipit kërkojnë të shpjegojnë se si dhe pse disa njerëz bëhen liderë. Këto teori shpesh fokusohen në karakteristikat e liderëve, por disa përpiqen të identifikojnë sjelljet që njerëzit mund të adoptojnë për të përmirësuar aftësitë e tyre të udhëheqjes në situata të ndryshme.

Debatet e hershme mbi psikologjinë e udhëheqjes shpesh sugjeruan se aftësi të tilla ishin thjesht aftësi me të cilat njerëzit lindnin.

Disa teori më të fundit sugjerojnë se zotërimi i tipareve të caktuara mund të ndihmojë në krijimin e udhëheqësve të natyrës njerëzore, por edhe kjo përvojë dhe variabla të situatës luajnë një rol kritik.

Një vështrim më i afërt në teoritë e lidershipit

Ndërsa interesi në psikologjinë e lidershipit është rritur gjatë 100 viteve të fundit, një numër i teorive të ndryshme të lidershipit janë prezantuar për të shpjeguar saktësisht se si dhe përse disa njerëz bëhen udhëheqës të mëdhenj.

Çfarë bën saktësisht një udhëheqës i madh? A kanë tipare të caktuara të personalitetit më të përshtatshëm për rolet e lidershipit apo a paraqesin karakteristikat e situatës më shumë të ngjarë që disa njerëz të marrin përgjegjësi? Kur i shohim udhëheqësit rreth nesh - qoftë punëdhënësi ose presidenti - mund të gjejmë veten duke pyetur përse këta individë shkëlqejnë në pozita të tilla.

Njerëzit kanë qenë prej kohësh të interesuar në udhëheqjen gjatë gjithë historisë njerëzore, por vetëm relativisht kohët e fundit ka dalë një numër i teorive formale të lidershipit.

Interesi për lidership u rrit gjatë pjesës së hershme të shekullit të njëzetë. Teoritë e hershme të lidershipit u përqëndruan në atë që cilësitë dalloheshin ndërmjet udhëheqësve dhe pasuesve, ndërkohë që teoritë pasuese shikonin variabla të tjerë si faktorët e situatës dhe nivelet e aftësive. Nëse dëshironi të dini më shumë për stilin tuaj të udhëheqjes, ky kuiz mund t'ju ndihmojë të mësoni më shumë.

Ndërsa shumë teori të ndryshme të lidershipit kanë dalë, shumica mund të klasifikohen si një nga tetë llojet kryesore:

1. Teoritë "Njeriu i Madh"

A keni dëgjuar ndonjëherë dikush që përshkruhet si "i lindur për të udhëhequr?" Sipas kësaj pikëpamje, liderët e mëdhenj thjesht lindin me karakteristikat e domosdoshme të brendshme, si karizmi, besimi, inteligjenca dhe aftësitë sociale që i bëjnë ata liderë të lindur natyrshëm.

Teoritë e Njeriut të Madh supozojnë se aftësia për udhëheqje është e pandarë - që liderët e mëdhenj lindin, nuk bëhen. Këto teori shpesh portretizojnë udhëheqës të mëdhenj si heroikë, mitikë dhe të destinuar të rriten në udhëheqje kur është e nevojshme. Termi "Njeri i Madh" u përdor sepse, në atë kohë, lidershipi u mendua kryesisht si një cilësi mashkullore, veçanërisht në drejtim të lidershipit ushtarak.

2. Teoritë e Traitit

Ngjashëm në disa mënyra me teoritë e Njeriut të Madh, teoritë e tipareve supozojnë se njerëzit trashëgojnë cilësitë dhe tiparet e caktuara që i bëjnë ato më të përshtatshme për udhëheqjen. Teoritë e traitit shpesh identifikojnë një personalitet të veçantë ose karakteristika të sjelljes të përbashkëta nga udhëheqësit. Për shembull, tiparet si ekstrovertimi , vetëbesimi dhe guximi janë të gjitha tiparet që potencialisht mund të lidhen me udhëheqësit e mëdhenj.

Nëse tipare të veçanta janë karakteristikat kryesore të lidershipit, atëherë si i shpjegojmë njerëzit që posedojnë ato cilësi por nuk janë udhëheqës?

Kjo pyetje është një nga vështirësitë në përdorimin e teorive të tipareve për të shpjeguar udhëheqjen. Ka shumë njerëz që posedojnë tipare të personalitetit që lidhen me udhëheqjen, por shumë prej këtyre njerëzve nuk kërkojnë kurrë pozita udhëheqëse.

3. Teoritë e Kontigjencës

Teoritë e kontingjentit të lidershipit përqendrohen në variablat e veçantë që lidhen me mjedisin që mund të përcaktojnë se cili stil i veçantë i udhëheqjes është më i përshtatshmi për situatën. Sipas kësaj teorie, asnjë stil udhëheqës nuk është më i mirë në të gjitha situatat.

Studiuesit e lidershipit White dhe Hodgson sugjerojnë se udhëheqja me të vërtetë efektive nuk është vetëm për cilësitë e udhëheqësit, por është për të arritur ekuilibrin e duhur mes sjelljeve, nevojave dhe kontekstit.

Liderët e mirë janë në gjendje të vlerësojnë nevojat e pasuesve të tyre, të analizojnë situatën, dhe pastaj të përshtasin sjelljet e tyre në përputhje me rrethanat. Suksesi varet nga një numër i variablave duke përfshirë stilin e udhëheqjes, cilësitë e pasuesve dhe aspektet e situatës.

4. Teoritë e Situatës

Teoritë e situatës sugjerojnë që udhëheqësit të zgjedhin kursin më të mirë të veprimit bazuar në variablave të situatës. Stilet e ndryshme të udhëheqjes mund të jenë më të përshtatshme për lloje të caktuara të vendimmarrjes. Për shembull, në një situatë ku udhëheqësi është anëtari më i ditur dhe me përvojë i një grupi, një stil autoritar mund të jetë më i përshtatshmi. Në raste të tjera ku anëtarët e grupit janë ekspertë të kualifikuar, një stil demokratik do të ishte më efektiv.

5. Teoritë e Sjelljes

Teoritë e sjelljes së lidershipit bazohen në besimin se liderët e mëdhenj janë bërë, nuk lindin. Konsideroni atë anën e rrokullisjes së teorive të Njeriut të Madh. I rrënjosur në behaviorism , kjo teori udhëheqëse fokusohet në veprimet e udhëheqësve, jo në cilësitë mendore apo shtetet e brendshme. Sipas kësaj teorie, njerëzit mund të mësojnë të bëhen udhëheqës përmes mësimdhënies dhe vëzhgimit.

6. Teoritë pjesëmarrëse

Teoritë e pjesëmarrjes së lidershipit sugjerojnë se stili ideal i udhëheqjes është ai që merr parasysh kontributin e të tjerëve. Këta liderë inkurajojnë pjesëmarrjen dhe kontributet e anëtarëve të grupit dhe ndihmojnë anëtarët e grupit të ndihen më të rëndësishëm dhe të përkushtuar ndaj procesit të vendimmarrjes. Megjithatë, në teoritë pjesëmarrëse, udhëheqësi mban të drejtën për të lejuar futjen e të tjerëve.

7. Teoritë e Menaxhimit

Teoritë e menaxhimit, të njohura edhe si teoritë transaksionale , përqendrohen në rolin e mbikëqyrjes, organizimit dhe performancës së grupit. Këto teori bazojnë lidershipin në një sistem shpërblimesh dhe dënimesh. Teoritë menaxheriale shpesh përdoren në biznes; kur punonjësit janë të suksesshëm, ata shpërblehen; kur dështojnë, ata qortohen ose dënohen. Mësoni më shumë rreth teorive të lidershipit transaksional .

8. Teoritë e marrëdhënieve

Teoritë e marrëdhënieve, të njohura edhe si teori transformuese, përqendrohen në lidhjet e formuara ndërmjet udhëheqësve dhe pasuesve. Udhëheqësit transformues motivojnë dhe frymëzojnë njerëzit duke ndihmuar anëtarët e grupit të shohin rëndësinë dhe të mirën më të lartë të detyrës. Këta udhëheqës janë të fokusuar në punën e anëtarëve të grupit, por gjithashtu duan që secili person të përmbushë potencialin e tij ose të saj. Udhëheqësit me këtë stil shpesh kanë standarde të larta etike dhe morale.

Një Fjalë Nga

Ka shumë mënyra të ndryshme të të menduarit rreth lidershipit, duke filluar nga përqendrimi në tiparet e personalitetit të lidershipit të madh duke theksuar aspektet e situatës që ndihmojnë në përcaktimin se si njerëzit udhëheqin. Ashtu si shumica e gjërave, lidershipi është një temë tepër multi-faceted dhe është një përzierje e shumë faktorëve që ndihmojnë në përcaktimin se pse disa njerëz bëhen udhëheqës të mëdhenj. Mësoni më shumë për disa nga gjërat që i bëjnë njerëzit udhëheqësve të fortë është një mënyrë për të mundësuar përmirësimin e aftësive tuaja.

> Burimi:

> Gill, R. (2011). Teoria dhe praktika e udhëheqjes. Londër: Publikime SAGE.